సమాచారం (13-7-2021) విషయం "ఈ ప్రశ్నలు, సమాధానాల పఠనం".

Yoga related questions can be posted in this section anonymously too and even without login.
అజ్ఞాతంగా ఉండి మరియు లాగిన్ అవసరం లేకుండా కూడ యోగ సంబంధమైన ప్రశ్నలను ఇక్కడ వేయవచ్చును.
Katakam
Posts: 936
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

సమాచారం (13-7-2021) విషయం "ఈ ప్రశ్నలు, సమాధానాల పఠనం".

Post by Katakam »

1) కొందరు తెలిసిన యోగ మిత్రులు/మిత్రురాండ్రు ఒక విషయాన్ని పంచుకున్న నేపథ్యంలో ఇది తెలియచేయడం జరుగుతోంది.

2) విషయం ఏమిటి అంటే యోగా రికార్డులకు, యోగ విషయాలకు సంబంధించినవిగా వాటిలో భాగమైన ఈ ప్రశ్నలు, సమాధానాలను చదువుతున్నప్పుడు, కూర్చుని చేసే ప్రాక్టీసు సమయంలో కంటె ఎక్కువ వర్కింగు శరీరం లోపల వాళ్ళకు తెలిసింది అని.

3) ఇది ఎలా సాధ్యం అనే విషయాన్ని ప్రక్కన పెడితే, అలా తెలియడం ఎవరికైనా సంతోషదాయకమే అవుతుంది గనుక, యోగ మిత్రులు/మిత్రురాండ్రు ప్రశ్నలు, సమాధానాలు చదవడం చేస్తున్నపుడు కేవలం తమ కోసం ఈ విషయంగా గమనించే ప్రయత్నం చేస్తే ఉపయోగం ఉండవచ్చు అని చెప్పడం జరుగుతోంది.

4)ఇది వారి ఇష్టానికి పరిమితం. అన్యథా భావించవద్దని మనవి.