ప్రశ్న నెం.214 (30-6-2022) విషయం "ప్రాక్టీసు నామాలు, యోగ విధానం - కూల్డెన్ వేకింగ్ (వగైరా)".

Post Reply
Katakam
Posts: 917
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.214 (30-6-2022) విషయం "ప్రాక్టీసు నామాలు, యోగ విధానం - కూల్డెన్ వేకింగ్ (వగైరా)".

Post by Katakam »

1) కూల్డెన్ వేకింగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ ట్రబుల్ ఫాల్స్ టెన్ డబుల్ రిస్ రోర్షియా యాక్‌షన్స్ - మాస్టరు గారి డైరీలలో 1/9-8-1914 న వ్రాయబడి ఉన్న ఈ టెంపరరీ ఎడ్జస్టుమెంటు నామానికి అర్థం ఏమిటి?

2) యోగా ప్రాక్టీసులో ఈ నామం యొక్క అవసరం ఏమిటి?

3) ఈ నామం పరంగా తెలియవలసిన యోగ విధానం ఏమిటి?
Post Reply