ప్రశ్న నెం.215 (2-7-2022) విషయం "ప్రాక్టీసు నామాలు, యోగ విధానం - కూల్డెన్ ఇన్ డోం (వగైరా)".

Post Reply
Katakam
Posts: 922
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.215 (2-7-2022) విషయం "ప్రాక్టీసు నామాలు, యోగ విధానం - కూల్డెన్ ఇన్ డోం (వగైరా)".

Post by Katakam »

1) "కూల్డెన్ ఇన్ డోం యాక్టివిటీ హై డ్రోప్ కండెన్స్‌డ్ స్పిరిచ్యువల్ మార్బుల్ స్క్వేర్స్" - మాస్టరు గారి డైరీలలో 9-12-1914 న వ్రాయబడి ఉన్న ఈ టెంపరరీ ఎడ్జస్టుమెంటు నామానికి అర్థం ఏమిటి?

2) యోగా ప్రాక్టీసులో ఈ నామం యొక్క అవసరం ఏమిటి?

3) ఈ నామం పరంగా తెలియవలసిన యోగ విధానం ఏమిటి?
Post Reply