ప్రశ్న నెం.234 (9-8-2022) విషయం 'ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - కుండలిని".

Post Reply
Katakam
Posts: 1740
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.234 (9-8-2022) విషయం 'ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - కుండలిని".

Post by Katakam »

1) కుండలిని సంబంధంగా యోగా రికార్డులలో వ్రాయబడి ఉంది ఏమిటి?

2) దీనికి సంబంధించి యోగ సాధక సమాజంలో ఉన్న అపోహ ఏమిటి?

3) దీని వలన తెలియదగిన, తెలియవలసిన విషయం ఏమిటి?
Post Reply