ప్రశ్న నెం.136 (25-1-2022) విషయం "అరూప మానసికం".

Post Reply
Katakam
Posts: 758
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.136 (25-1-2022) విషయం "అరూప మానసికం".

Post by Katakam »

1) అరూప మానసికం అంటే ఏమిటి?

2) అరూప మానసికం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

3) అరూప మానసికాన్ని గుర్తించడం ఎలా?

4) సృష్టి లక్ష్యంలో అరూప మానసికం యొక్క పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply