ప్రశ్న నెం.197 (27-5-2022) విషయం "చేసే యోగా ప్రాక్టీసు - అనుక్రమణిక".

Post Reply
Katakam
Posts: 840
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.197 (27-5-2022) విషయం "చేసే యోగా ప్రాక్టీసు - అనుక్రమణిక".

Post by Katakam »

1) చేసే యోగా ప్రాక్టీసు - అనుక్రమణిక అంటే ఏమిటి?

2) చేసే యోగా ప్రాక్టీసులో ఆ అనుక్రమణిక ఏమిటి?

3) ఆ అనుక్రమణిక యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి?
Post Reply