ప్రశ్న నెం.198 (29-5-2022) విషయం "చేసే యోగా ప్రాక్టీసు అనుక్రమణిక - కూర్చోవడం".

Post Reply
Katakam
Posts: 840
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.198 (29-5-2022) విషయం "చేసే యోగా ప్రాక్టీసు అనుక్రమణిక - కూర్చోవడం".

Post by Katakam »

1) కూర్చోవడం అంటే ఏమిటి?

2) మామూలుగా కూర్చోవడం, యోగా ప్రాక్టీసుకు కూర్చోవడం - ఈ రెండిటి
మధ్య తేడా ఏమిటి?

3) యోగా ప్రాక్టీసుకు కూర్చోవడం - దీని అంతరార్థం ఏమిటి?
Post Reply