ప్రశ్న నెం.058 (22-8-2021) విషయం "భూమి".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.058 (22-8-2021) విషయం "భూమి".

Post by Katakam »

1) భూమి అంటే ఏమిటి?

2) భూమికి, మనిషికి సంబంధం ఏమిటి?

3) భూమికి, వాతావరణానికి సంబంధం ఏమిటి?

4) మనిషి మనుగడలో భూమి పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply