ప్రశ్న నెం.059 (24-8-2021) విషయం "గ్రహాలు".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.059 (24-8-2021) విషయం "గ్రహాలు".

Post by Katakam »

1) గ్రహాలు అంటే ఏమిటి?

2) గ్రహాలకు, మనిషికి సంబంధం ఏమిటి?

3) గ్రహాలకు, సృష్టికి సంబంధం ఏమిటి?

4) మనిషి మనుగడలో గ్రహాల పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply