ప్రశ్న నెం.062 (30-8-2021) విషయం "ప్రేమ".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.062 (30-8-2021) విషయం "ప్రేమ".

Post by Katakam »

1) ప్రేమ అంటే ఏమిటి?

2) ప్రేమకు, మనిషికి సంబంధం ఏమిటి?

3) ప్రేమకు, సృష్టికి సంబంధం ఏమిటి?

4) మనిషి మనుగడలో ప్రేమ పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply