ప్రశ్న నెం.063 (1-9-2021) విషయం "భయం".

Post Reply
Katakam
Posts: 918
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.063 (1-9-2021) విషయం "భయం".

Post by Katakam »

1) భయం అంటే ఏమిటి?

2) భయానికి, మనిషికి సంబంధం ఏమిటి?

3) భయానికి, చీకటికి సంబంధం ఏమిటి?

4) మనిషి మనుగడలో భయం పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply