ప్రశ్న నెం.075 (25-9-2021) విషయం "పుణ్యం, పాపం".

Post Reply
Katakam
Posts: 918
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.075 (25-9-2021) విషయం "పుణ్యం, పాపం".

Post by Katakam »

M

1) పుణ్యం, పాపం అంటే ఏమిటి?

2) పుణ్యం, పాపం పరానికి/ పరలోక వాసానికి మాత్రమే సంబంధించినవా?

3) పుణ్యం, పాపం అనే వాటికి సృష్టి/ యోగ లక్ష్యం పరంగా అర్థం ఏమయినా ఉందా? ఉంటే, అది ఏమిటి?
Post Reply