ప్రశ్న నెం.076 (27-9-2021) విషయం "ఇహం, పరం".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.076 (27-9-2021) విషయం "ఇహం, పరం".

Post by Katakam »

1) ఇహం, పరం అంటే ఏమిటి?

2) ఇహం అనేది పరానికి/ పరలోక వాసానికి అవసరంగా మాత్రమే సంబంధించి ఉందా?

3) ఇహం, పరం అనే వాటికి సృష్టి/ యోగ లక్ష్యం పరంగా అర్థం ఏమయినా ఉందా? ఉంటే, అది ఏమిటి?
Post Reply