ప్రశ్న నెం.077 (29-9-2021) విషయం "స్వర్గం, నరకం".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.077 (29-9-2021) విషయం "స్వర్గం, నరకం".

Post by Katakam »

1) స్వర్గం, నరకం అంటే ఏమిటి?

2) స్వర్గం, నరకం అనేవి పరానికి/ పరలోక వాసానికి మాత్రమే సంబంధించినవా?

3) స్వర్గం, నరకం అనే వాటికి సృష్టి/ యోగ లక్ష్యం పరంగా అర్థం ఏమయినా ఉందా? ఉంటే, అది ఏమిటి?
Post Reply