ప్రశ్న నెం.079 (3-10-2021) విషయం "ప్రస్తుత సృష్టి విధానం, ఈ యోగ విధానం".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.079 (3-10-2021) విషయం "ప్రస్తుత సృష్టి విధానం, ఈ యోగ విధానం".

Post by Katakam »

1) ప్రస్తుత సృష్టి విధానం అంటే ఏమిటి?

2) ప్రస్తుత సృష్టి విధానానికి, సృష్టి విధానానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?

3) ప్రస్తుత సృష్టి విధానం దిగజారిపోయింది అనడానికి ఆధారాలు ఏమిటి?
Post Reply