ప్రశ్న నెం.081 (7-10-2021) విషయం "సృష్టి లక్ష్యం, యోగ లక్ష్యం".

Post Reply
Katakam
Posts: 932
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.081 (7-10-2021) విషయం "సృష్టి లక్ష్యం, యోగ లక్ష్యం".

Post by Katakam »

1) సృష్టి లక్ష్యం అంటే ఏమిటి?

2) యోగ లక్ష్యం అంటే ఏమిటి?

3) సృష్టి లక్ష్యానికి, యోగ లక్ష్యానికి మధ్యన ఉన్న సామ్యం ఏమిటి, తారతమ్యం ఏమిటి?
Post Reply