ప్రశ్న నెం.085 (15-10-2021) విషయం "సాంప్రదాయం".

Post Reply
Katakam
Posts: 774
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.085 (15-10-2021) విషయం "సాంప్రదాయం".

Post by Katakam »

1) సాంప్రదాయం అంటే ఏమిటి?

2) సాంప్రదాయానికి, మానవ జీవితానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?

3) సాంప్రదాయానికి, ఈ యోగానికి మధ్య సంబంధం ఏమయినా ఉందా? ఉంటే, అది ఏమిటి?

4) ఈ యోగానికి, ప్రస్తుత మానవ జీవితానికి మధ్య సంబంధం ఏమయినా ఉందా? ఉంటే, అది ఏమిటి?
Post Reply