ప్రశ్న నెం.086 (17-10-2021) విషయం "ముక్తి".

Post Reply
Katakam
Posts: 932
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.086 (17-10-2021) విషయం "ముక్తి".

Post by Katakam »

1) ముక్తి అంటే ఏమిటి?

2) ముక్తికి, మానవ జీవితానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?

3) ముక్తికి, సృష్టి లక్ష్యానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?
Post Reply