ప్రశ్న నెం.087 (19-10-2021) విషయం "మానవ జీవితం".

Post Reply
Katakam
Posts: 1150
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.087 (19-10-2021) విషయం "మానవ జీవితం".

Post by Katakam »

1) మానవ జీవితం అంటే ఏమిటి?

2) మానవ జీవితానికి, సృష్టికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?

3) మానవ జీవితం శాపమా, వరమూ? ఎలా?
Post Reply