ప్రశ్న నెం.088 (21-10-2021) విషయం "దేవుళ్ళు".

Post Reply
Katakam
Posts: 774
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.088 (21-10-2021) విషయం "దేవుళ్ళు".

Post by Katakam »

1) దేవుళ్ళు అంటే ఏమిటి?

2) వేదాలలో వస్తుతః ప్రస్తావించబడని దేవుళ్ళ మర్మం ఏమిటి?

3) మానవ జీవితం మీద దేవుళ్ళ ప్రభావం ఏమిటి?

4) అందులోని వాస్తవం ఏమిటి?
Post Reply