ప్రశ్న నెం.090 (25-10-2021) విషయం "భగవంతుడు".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.090 (25-10-2021) విషయం "భగవంతుడు".

Post by Katakam »

1) భగవంతుడు అంటే ఏమిటి?

2) భగవంతుడు, దైవం రెండూ ఒకటేనా?

3) మానవ జీవితంలో భగవంతుని పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply