ప్రశ్న నెం.091 (27-102021) విషయం "భగవత్తత్త్వం".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.091 (27-102021) విషయం "భగవత్తత్త్వం".

Post by Katakam »

1) భగవత్తత్త్వం అంటే ఏమిటి?

2) భగవత్తత్త్వానికి, దైవత్వానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?

3) భగవత్తత్త్వానికి, దివ్యత్వానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?
Post Reply