ప్రశ్న నెం.094 (2-11-2021) విషయం "దేముళ్ళ అవతారాలు".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.094 (2-11-2021) విషయం "దేముళ్ళ అవతారాలు".

Post by Katakam »

1) దేముళ్ళ అవతారాలు అంటే ఏమిటి?

2) దేముళ్ళ అవతారాలకు, సృష్టికి సంబంధం ఏమిటి₹

3) దేముళ్ళ అవతారాలకు, సృష్టి లక్ష్యానికి సంబంధం ఏమిటి?
Post Reply