ప్రశ్న నెం.099 (12-11-2021) విషయం "కర్మ ప్రక్షాళన".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.099 (12-11-2021) విషయం "కర్మ ప్రక్షాళన".

Post by Katakam »

1) కర్మ ప్రక్షాళన అంటే ఏమిటి?

2) కర్మ.ప్రక్షాళనలో మనిషి పాత్ర ఏమిటి?

3) కర్మ ప్రక్షాళనలో ప్రస్తుత సృష్టి విధానం పాత్ర ఏమిటి?

4) కర్మ ప్రక్షాళనలో ఈ యోగా ప్రాక్టీసు పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply