ప్రశ్న నెం.100 (14-11-2021) విషయం "కుటుంబం".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.100 (14-11-2021) విషయం "కుటుంబం".

Post by Katakam »

1) కుటుంబం అంటే ఏమిటి?

2) కుటుంబానికి, మనిషికి సంబంధం ఏమిటి?

3) కుటుంబ జీవనానికి, సృష్టి లక్ష్యానికి సంబంధం ఏమిటి?
Post Reply