ప్రశ్న నెం.101 (16-11-2021) విషయం "భర్త".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.101 (16-11-2021) విషయం "భర్త".

Post by Katakam »

1) భర్త అంటే ఏమిటి?

2) కుటుంబ జీవనంలో భర్త పాత్ర ఏమిటి?

3) ఈ యోగ పరంగా భర్త పాత్ర యొక్క విశిష్టత ఏమిటి?
Post Reply