ప్రశ్న నెం.102 (18-11-2021) విషయం "భార్య".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.102 (18-11-2021) విషయం "భార్య".

Post by Katakam »

1) భార్య అంటే ఏమిటి?

2) కుటుంబ జీవనంలో భార్య పాత్ర ఏమిటి?

3) ఈ యోగ పరంగా భార్య పాత్ర యొక్క విశిష్టత ఏమిటి?
Post Reply