ప్రశ్న నెం.104 (22-11-2021) విషయం."బ్రీతింగులు".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.104 (22-11-2021) విషయం."బ్రీతింగులు".

Post by Katakam »

1) బ్రీతింగులు అంటే ఏమిటి?

2) జబ్బులు తగ్గించేవి బ్రీతింగులు అని యోగ సాధక సమాజంలో ఉన్న నానుడి ఎంతవరకు నిజం?

3) ఈ యోగంలో, యోగా ప్రాక్టీసులో, యోగ లక్ష్యంలో బ్రీతింగుల పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply