ప్రశ్న నెం.105 (24-11-2021) విషయం "టెంపరరీ ఎడ్జస్టుమెంట్లు". .

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.105 (24-11-2021) విషయం "టెంపరరీ ఎడ్జస్టుమెంట్లు". .

Post by Katakam »

1) టెంపరరీ ఎడ్జస్టుమెంట్లు అంటే ఏమిటి?

2) ఈ యోగా ప్రాక్టీసులో వాటి పాత్ర ఏమిటి?

3) యోగ సాధకులు ఎవరయినా, ఎపుడయినా వాటిని చేసుకోవచ్చా?
Post Reply