ప్రశ్న నెం.017 (4-6-2021) విషయం "మాంగీ రూటు, న్యూ లైను, గ్రహాలు".

Post Reply
Katakam
Posts: 510
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.017 (4-6-2021) విషయం "మాంగీ రూటు, న్యూ లైను, గ్రహాలు".

Post by Katakam »

ఒక యోగ మిత్రుడు, శ్రీ బీ.వీ. కృష్ణారావు, అడిగిన విషయాలు.

మాంగీ రూట్ మరియు న్యూ లైను గురించి, గ్రహాల ద్వారా జన్మకు వచ్చే మార్గం గురించి తెలియచేయండి
Post Reply