ప్రశ్న నెం.184 (1-5-2022) విషయం "మృత్యోర్మా అమృతం గమయ".

Post Reply
Katakam
Posts: 846
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.184 (1-5-2022) విషయం "మృత్యోర్మా అమృతం గమయ".

Post by Katakam »

1) మృత్యోర్మా అమృతం గమయ అనే సూక్తం యొక్క అర్థం, పరమార్థం ఏమిటి?

2) మానవ జీవనంలో, జీవితంలో మృత్యోర్మా అమృతం గమయ అనే సూక్తం యొక్క పాత్ర ఏమిటి?

3) సృష్టి/ యోగ లక్ష్యంలో మృత్యోర్మా అమృతం గమయ అనే సూక్తం యొక్క పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply