ప్రశ్న నెం.187 (7-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి 'స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 2".

Post Reply
Katakam
Posts: 1016
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.187 (7-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి 'స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 2".

Post by Katakam »

1) 2వ ముఖ్యమైన వైఫల్యం "ఇతరులకు సమాధానం చెప్పేటపుడు అవతలి వాళ్ళ పొరపాటు మాటకు చిరాకుతో కూడిన పదాలు, సమాధానాలు రావడం, అదీ ప్రశాంతంగా సౌమ్యమైన శబ్దాలతో కాకుండా" అని వ్రాయబడి ఉన్న దానికి లోతుల అర్థం ఏమిటి?

2) ఈ విషయంగా యోగ సాధక సమాజానికి తెలియవలసిన విషయం ఏమిటి?
Post Reply