ప్రశ్న నెం.188 (9-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి 'స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 3".

Post Reply
Katakam
Posts: 840
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.188 (9-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి 'స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 3".

Post by Katakam »

1) 3వ ముఖ్యమైన వైఫల్యం "విశ్వం యొక్క స్థితిగతులు తెలిసిన తరువాత కూడ స్వయానికి అసంతృప్తి కలిగే విధంగా ఎప్పుడూ తప్పులను ఎత్తి చూపుతూ వ్యాఖ్యలు చేసే ధోరణితో ఉండడం" అని వ్రాయబడి ఉన్న దానికి అర్థం ఏమిటి?

2) ఈ విషయంగా యోగ సాధక సమాజానికి తెలియవలసిన విషయం ఏమిటి?
Post Reply