ప్రశ్న నెం.189 (11-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి 'స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 4".

Post Reply
Katakam
Posts: 840
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.189 (11-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి 'స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 4".

Post by Katakam »

1) 4వ ముఖ్యమైన వైఫల్యం "నిర్మిత దేహాకృతిలో పునర్నమూనీకరణం జరుగుతుందని తెలిసి కూడ చేతల ద్వారా మరియు స్వాభావిక ప్రవృత్తికి లోను కావడం ద్వారా దానికి భంగం కలిగించడం" అని వ్రాయబడి ఉన్న దానికి లోతుల అర్థం ఏమిటి?

2) ఈ విషయంగా యోగ సాధక సమాజానికి తెలియవలసింది ఏమిటి?
Post Reply