ప్రశ్న నెం.190 (13-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి 'స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 5".

Post Reply
Katakam
Posts: 840
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.190 (13-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి 'స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 5".

Post by Katakam »

1) 5వ ముఖ్యమైన వైఫల్యం "పనులను నిర్వహించే కార్యక్రమంలో దగ్గరుండి నడిపించండంలో మానసిక సామర్థ్యం సన్నగిల్లుతోంది" అని వ్రాయబడి ఉన్న దానికి లోతుల అర్థం ఏమిటి?

2) ఈ విషయంగా యోగ సాధక సమాజానికి తెలియవలసిన విషయం ఏమిటి?
Post Reply