ప్రశ్న నెం.191 (15-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి 'స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 6".

Post Reply
Katakam
Posts: 846
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.191 (15-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి 'స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 6".

Post by Katakam »

1) 6వ ముఖ్యమైన వైఫల్యం "ట్రాన్సు మీడియములతో వ్యవహరించడంలో
నేర్చుకోవలసింది చాలా ఉంది" అని వ్రాయబడి ఉన్న దానికి లోతుల అర్థం ఏమిటి?

2) ఈ విషయంగా యోగ సాధక సమాజానికి తెలియవలసిన విషయం ఏమిటి?
Post Reply