ప్రశ్న నెం.205 (12-6-2022) విషయం "చేసే యోగా ప్రాక్టీసు లోని గమనిక ".

Post Reply
Katakam
Posts: 918
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.205 (12-6-2022) విషయం "చేసే యోగా ప్రాక్టీసు లోని గమనిక ".

Post by Katakam »

1) చేసే యోగా ప్రాక్టీసులో గమనిక స్థానం ఏమిటి?

2) జరిగే యోగా ప్రాక్టీసులో గమనిక స్థానం ఏమిటి?

3) యోగా ప్రాక్టీసులో గమనిక చేయబడేదా, జరిగేదా?
Post Reply