ప్రశ్న నెం.207 (16-6-2022) విషయం "జరిగే యోగా ప్రాక్టీసులో తెలియబడేది".

Post Reply
Katakam
Posts: 1740
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.207 (16-6-2022) విషయం "జరిగే యోగా ప్రాక్టీసులో తెలియబడేది".

Post by Katakam »

1) జరిగే యోగా ప్రాక్టీసులో తెలియబడేది అంటే అర్థం ఏమిటి?

2) జరిగే యోగా ప్రాక్టీసులో ఆ తెలియబడేది ఏమిటి?

3) ఆ తెలియబడే కదలికలకు, ప్రకంపవలకు అర్థం, పరమార్థం ఏమిటి?
Post Reply