ప్రశ్న నెం.208 (18-6-2022) విషయం "జరిగే యోగా ప్రాక్టీసులో తెలియబడే ఇతరమైనవి".

Post Reply
Katakam
Posts: 918
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.208 (18-6-2022) విషయం "జరిగే యోగా ప్రాక్టీసులో తెలియబడే ఇతరమైనవి".

Post by Katakam »

1) జరిగే యోగా ప్రాక్టీసులో తెలియబడే ఇతరమైనవి అంటే అర్థం ఏమిటి?

2) జరిగే యోగా ప్రాక్టీసులో తెలియబడే ఆ ఇతరమైనవి ఏమిటి?

3) తెలియబడే ఆ ఇతరమైన వాటి వలన యోగ సాధక సమాజానికి తెలియవలసింది ఏమిటి?
Post Reply