ప్రశ్న నెం.209 (20-6-2022) విషయం "జరిగే యోగా ప్రాక్టీసు - అనుక్రమణిక ".

Post Reply
Katakam
Posts: 918
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.209 (20-6-2022) విషయం "జరిగే యోగా ప్రాక్టీసు - అనుక్రమణిక ".

Post by Katakam »

1) జరిగే యోగా ప్రాక్టీసులో అనుక్రమణిక అంటే అర్థం ఏమిటి?

2) యోగ సాధకులకు సంబంధించి ఆ అనుక్రమణిక ఏమిటి?

3) యోగ సాధకులకు తెలియబడుతున్న విషయాలకు, ఆ అనుక్రమణికకు సంబంధం ఏమిటి?
Post Reply