ప్రశ్న నెం.211 (24-6-2022) విషయం "ప్రాక్టీసు నామాలు, యోగ విధానం - హు దట్ గైడ్స్ (వగైరా)".

Post Reply
Katakam
Posts: 919
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.211 (24-6-2022) విషయం "ప్రాక్టీసు నామాలు, యోగ విధానం - హు దట్ గైడ్స్ (వగైరా)".

Post by Katakam »

1) "హు దట్ గైడ్స్ ది నిర్వాణ ఇండిపెండెన్స్ టు గైడ్ ది సోల్స్" - మాస్టరు గారి డైరీలలో 9-12-1912 న వ్రాయబడి ఉన్న ఈ ప్రాక్టీసు నామానికి అర్థం ఏమిటి?

2) ఈ ప్రాక్టీసు నామానికి సంబంధించి చోటు చేసుకున్న సంఘటన/ సందర్భం ఏమిటి?

3) ఈ నామం పరంగా తెలియవలసిన యోగ విధానం ఏమిటి?
Post Reply