ప్రశ్న నెం.225 (22-7-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - మాస్టరు గారి దర్శనం'.

Post Reply
Katakam
Posts: 1036
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.225 (22-7-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - మాస్టరు గారి దర్శనం'.

Post by Katakam »

1) మాస్టరు గారు కనుపించడం గురించి యోగా రికార్డులలో ఉన్నది ఏమిటి?

2) దీనికి సంబంధించి యోగ సాధక సమాజంలో ఉన్న అపోహ ఏమిటి?

3) అలా కనుపించడం అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది?
Post Reply