ప్రశ్న నెం.226 (24-7-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - భవిష్య ఘటనల దృగ్గోచరాలు".

Post Reply
Katakam
Posts: 1036
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.226 (24-7-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - భవిష్య ఘటనల దృగ్గోచరాలు".

Post by Katakam »

1) భవిష్య ఘటనలకు సంబంధించిన దృగ్గోచర విషయాల పరంగా యోగా రికార్డులలో చెప్బడింది ఏమిటి?

2) దీనికి సంబంధించి యోగ సాధక సమాజంలో ఉన్న అపోహ ఏమిటి?

3) అలా జరగడం దేని వలన సంభవిస్తుంది?
Post Reply