ప్రశ్న నెం.227 (26-7-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - అప్రయత్నంగా నమస్కారం".

Post Reply
Katakam
Posts: 1036
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.227 (26-7-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - అప్రయత్నంగా నమస్కారం".

Post by Katakam »

1) అప్రయత్నంగా నమస్కారం గురించి యోగా రికార్డులలో వ్రాయబడి ఉన్నది ఏమిటి?

2) దీనికి సంబంధించి యోగ సాధక సమాజంలో ఉన్న అపోహ ఏమిటి?

3) అప్రయత్నంగా నమస్కారం గురించి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటి?
Post Reply