ప్రశ్న నెం.228 (28-7-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - అప్రయత్నపు వ్రాతలు".

Post Reply
Katakam
Posts: 1740
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.228 (28-7-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - అప్రయత్నపు వ్రాతలు".

Post by Katakam »

1) అప్రయత్నపు వ్రాతల గురించి యోగా రికార్డులలో వ్రాయబడి ఉంది ఏమిటి?

2) దీనికి సంబంధించి యోగ సాధక సమాజంలో ఉన్న అపోహ ఏమిటి?

3) అప్రయత్నపు వ్రాతలు ఎందువలన చోటు చేసుకుంటాయి?
Post Reply