ప్రశ్న నెం.230 (1-8-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - యోగా ప్రాక్టీసు".

Post Reply
Katakam
Posts: 1740
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.230 (1-8-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - యోగా ప్రాక్టీసు".

Post by Katakam »

1) యోగా ప్రాక్టీసు గురించి యోగా రికార్డులలో వ్రాయబడి ఉంది ఏమిటి?

2) దీనికి సంబంధించి యోగ సాధక సమాజంలో ఉన్న అపోహ ఏమిటి?

3) దీనికి సంబంధించిన లోతుల కారణాలు ఏమిటి?
Post Reply