ప్రశ్న నెం.231 (3-8-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - ప్రక్రియ గమనం".

Post Reply
Katakam
Posts: 1036
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.231 (3-8-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - ప్రక్రియ గమనం".

Post by Katakam »

1) ప్రక్రియ గమనం గురించి యోగా రికార్డులలో వ్రాయబడి ఉంది ఏమిటి?

2) దీనికి సంబంధించి యోగ సాధక సమాజంలో ఉన్న అపోహ ఏమిటి?

3) ప్రక్రియ గమనానికి సంబంధించి తెలియదగిన, తెలియవలసిన విషయం ఏమిటి?
Post Reply