ప్రశ్న నెం.233 (7-8-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - ట్రీట్‌మెంటు".

Post Reply
Katakam
Posts: 1036
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.233 (7-8-2022) విషయం "ఈ యోగం - అపోహలు, వాస్తవాలు - ట్రీట్‌మెంటు".

Post by Katakam »

1) ట్రీట్‌మెంటుకు సంబంధించి 10-11-1915 న మరియు 20-11-1915 న వ్రాయబడి ఉన్న విషయం ఏమిటి?

2) దీనికి సంబంధించి యోగ సాధక సమాజంలో ఉన్న అపోహ ఏమిటి

3) దీని వలన తెలియదగిన, తెలియవలసిన విషయం ఏమిటి?
Post Reply