ప్రశ్న నెం.080 (5-10-2021) విషయం "సృష్టి విధానం, ఈ యోగ విధానం".

Post Reply
Katakam
Posts: 524
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.080 (5-10-2021) విషయం "సృష్టి విధానం, ఈ యోగ విధానం".

Post by Katakam »

1) సృష్టి విధానం అంటే ఏమిటి?

2) యోగ విధానం అంటే ఏమిటి?

3) సృష్టి విధానానికి, యోగ విధానానికి మధ్యన ఉన్న సామ్యం ఏమిటి, తారతమ్యం ఏమిటి?
Post Reply