ప్రశ్న నెం.083 (11-10-2021) విషయం "నూతన సృష్టి విధానం, ఈ యోగ విధానం".

Post Reply
Katakam
Posts: 932
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.083 (11-10-2021) విషయం "నూతన సృష్టి విధానం, ఈ యోగ విధానం".

Post by Katakam »

1) నూతన సృష్టి విధానం, ఈ యోగ విధానం - వీటి మధ్య ఉన్న సామ్యం ఏమిటి, తారతమ్యం ఏమిటి?

2) నూతన సృష్టి విధాన కర్త ఎవరు? ఈ యోగ విధాన కర్త ఎవరు?

3) ఆ కర్తకు, సృష్టికర్తకు సంబంధం ఏమిటి?
Post Reply